Aktualności

Moment powstania przychodu podatkowego

„(…) Wpłaty (zarówno częściowe, jak i całkowite) otrzymane przed wykonaniem usługi, stanowią przedpłaty (zaliczki) na poczet usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. W konsekwencji, co do zasady, ich otrzymanie – zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PDOF – nie powoduje uzyskania przychodu podatkowego. Zatem przychód podatkowy powinien być rozpoznany przez Wnioskodawcę w dacie najwcześniejszego z powstałych zdarzeń wskazanych w art. 14 ust. 1c ustawy o PDOF. W przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym będzie to dzień wykonania usługi, gdyż z wniosku wynika, że wystawiona przed tym dniem faktura dotyczy przedpłaty oraz, że przed wykonaniem usługi nie nastąpi definitywna zapłata za usługę. (…)”

Zawarta przez strony umowa przewiduje możliwość zwrotu wpłaconej przez klienta zaliczki obejmującej 100% należności na poczet usługi, która zostanie wykonana w następnym okresie sprawozdawczym – to ma zastosowanie art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PDOF, a tym samym otrzymana przez przedsiębiorcę wpłata nie powoduje powstania przychodu z działalności gospodarczej.

W takim przypadku również data wystawienia przez przedsiębiorcę faktury zaliczkowej nie wywołuje skutków w podatku dochodowym, przychód powstaje bowiem dopiero z dniem wykonania usługi.

Natomiast jeżeli uregulowanie należności przez klienta przed wykonaniem usługi ma ostateczny i definitywny charakter, to wówczas u przedsiębiorcy powstaje przychód w momencie otrzymania takiej wpłaty (zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o PDOF).

Składki ZUS przedsiębiorcy w 2016

 

  Porównanie kwot miesięcznych składek z 2015 i 2016 r. – duży ZUS            

      2015 r.  2016 r.
Ubezpieczenia społeczne      
Podstawa wymiaru składek     2375,40 zł      2433,00 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%*   42,76 zł* 43,79 zł*
Ubezpieczenie emerytalne  19,52% 463,68 zł 474,92 zł
Ubezpieczenie rentowe  8%  190,03 zł 194,64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2,45% 58,20 zł 59,61 zł
Razem składki na ub. społ.   754,67 zł  772,96 zł
Fundusz pracy  2,45%  58,20 zł  59,61 zł
Ubezpieczenia zdrowotne      
Podstawa wymiaru składki    3104,57 zł  3210,60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne  9%  279,41 zł 288,95 zł
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne,
o którą zmniejsza się PIT
 7,75%  240,60 zł  248,82 zł
Razem składki (ub. społ. + FP + ub. zdr.)    1092,28 zł  1121,52 zł

 

 

Inwentaryzacja

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację: aktywów pieniężnych, aktywów zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności, udzielonych pożyczek oraz powierzonych własnych składników aktywów; środków trwałych do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości, należności spornych i wątpliwych…