Moment powstania przychodu podatkowego

„(…) Wpłaty (zarówno częściowe, jak i całkowite) otrzymane przed wykonaniem usługi, stanowią przedpłaty (zaliczki) na poczet usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. W konsekwencji, co do zasady, ich otrzymanie – zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PDOF – nie powoduje uzyskania przychodu podatkowego. Zatem przychód podatkowy powinien być rozpoznany przez Wnioskodawcę w dacie najwcześniejszego z powstałych zdarzeń wskazanych w art. 14 ust. 1c ustawy o PDOF. W przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym będzie to dzień wykonania usługi, gdyż z wniosku wynika, że wystawiona przed tym dniem faktura dotyczy przedpłaty oraz, że przed wykonaniem usługi nie nastąpi definitywna zapłata za usługę. (…)”

Zawarta przez strony umowa przewiduje możliwość zwrotu wpłaconej przez klienta zaliczki obejmującej 100% należności na poczet usługi, która zostanie wykonana w następnym okresie sprawozdawczym – to ma zastosowanie art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PDOF, a tym samym otrzymana przez przedsiębiorcę wpłata nie powoduje powstania przychodu z działalności gospodarczej.

W takim przypadku również data wystawienia przez przedsiębiorcę faktury zaliczkowej nie wywołuje skutków w podatku dochodowym, przychód powstaje bowiem dopiero z dniem wykonania usługi.

Natomiast jeżeli uregulowanie należności przez klienta przed wykonaniem usługi ma ostateczny i definitywny charakter, to wówczas u przedsiębiorcy powstaje przychód w momencie otrzymania takiej wpłaty (zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o PDOF).